Missie en visie

Christelijk Voortgezet Onderwijs 

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO), waartoe het Comenius College behoort, heeft de volgende missie:

 • Staand midden in de samenleving, geworteld in het Evangelie en handelend vanuit een christelijke inspiratie
 • met oog voor de vele verschijningsvormen van deze inspiratie
 • verzorgt en versterkt CVO inspirerend onderwijs en brede vorming voor jonge mensen,
 • recht doend aan hun individuele mogelijkheden
 • en draagt het vanuit een open houding bij aan alle vormen van samenwerking die dit onderwijs en beleid voor jonge mensen ten goede komen.

De algemene directie van het Comenius College ontwikkelt op basis hiervan een missie voor de school, in samenspraak met de medewerkers.

CVO hanteert het uitgangspunt: ‘meer dan het gewone’. ‘Het gewone’ - op zich al bijzonder - houdt in: onderwijs en vorming  verzorgen voor jonge mensen. .Het ‘meer’ betekent: kwaliteit nastreven in onderwijs en onderwijsvisie en bijdragen aan onderwijs- en jeugdbeleid in Rotterdam en omgeving Die uitdaging vormt het fundament onder de professionele leergemeenschap die het Comenius College wil zijn. Het Comenius College heeft dit verwoord in haar missie en visie: "in iedere leerling schuilt een belofte”.

Comenius College

Onderwijs 
“de vitale interactie tussen leraar en leerling vormt het hart van de school”


Je bent geen leraar zonder leerling en omgekeerd. Leerlingen leren van jou en jij leert je leraarschap van je leerlingen. Onderwijs draait om twee spelers: de leerling en de leraar.
Goed onderwijs vereist een uitnodigende en ontwikkelingsgerichte (leer)omgeving, waarin leerlingen zich uitgedaagd weten en die aansluit bij hun belevingswereld (het doen ontbranden van een vuur).
Goed onderwijs vereist ook een omgeving die veiligheid biedt voor het nemen van initiatieven en verwachtingsvol is ten aanzien van het nemen van verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en resultaten. 
Kennisoverdracht is nog steeds hèt criterium maar daarnaast hecht het Comenius College ook veel waarde aan levensbeschouwelijke, sociale, culturele en creatieve vorming.

Ontwikkeling en leren  
“gebeurt in interactie met anderen”

In hoeverre ontwikkeling en leren succesvol verlopen is in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de relatie tussen leraar en leerling.
"Als de relatie in orde is, is de leraar aanwezig zelfs als hij er niet is! Als de relatie niet in orde is, is de leraar niet aanwezig , zelfs als hij er is! " (Marcel van Herpen in Zonder relatie geen prestatie)

Kwaliteit   Vakmanschap
“vakkennis met passie”

Voor het Comenius College is het vakmanschap van de docent de basis voor de kwaliteit van de school. Excellente docenten combineren vakmanschap met passie. Die bevlogen zijn van hun vak en daarin zeer bekwaam zijn. Die meester zijn in die ene split-second waarin ze een pedagogische situatie moeten lezen, waarbij alle kennis en ervaring die ze hebben opgedaan, didactisch en pedagogisch, met ogenschijnlijk gemak en overwicht intuïtief en zonder aarzeling ingebracht wordt. Het zijn docenten die leerlingen boven verwachting laten presteren. Het zijn docenten die zich bewust zijn van wie ze zijn, wat ze kunnen en willen en dat waarmaken. Ze worden ervaren als authentiek en van even groot belang als kennis van leerlingen en het vakgebied. Geloofwaardigheid  geldt ook voor medewerkers die niet doceren en werkzaam zijn binnen het Comenius College. Iemand die authentiek is heeft een mening, is zelfbewust, is niet bang zijn of haar talenten te laten zien en verwerkt een deel van zijn of haar persoonlijkheid in datgene waar hij of zij mee bezig is. Wederzijds vertrouwen (high trust) en grote betrokkenheid (nieuwe openheid) is hierbij onontbeerlijk. Het Comenius College wil haar medewerkers een professionele leer/-werk en leefgemeenschap bieden die transparant en uitdagend is en waar een ieder zich gewaardeerd en betrokken voelt bij de omgeving van de school, ouders en leerlingen.

Organisatie
“uitdagend en high trust”

Binnen het Comenius College vormen afdelingen, teams en secties de kern van de onderwijskundige organisatie. Deze teams dragen de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Het resultaatverantwoordelijk maken getuigt van vertrouwen. Vertrouwen geven is onontbeerlijk voor effectief leidinggeven (“high trust “). De schoolleiding vertrouwt erop dat medewerkers verantwoordelijkheid kunnen dragen en dat teams en secties beslissingen kunnen nemen waarbij het belang van de organisatie niet uit het oog verloren wordt. Op deze wijze krijgen medewerkers de professionele ruimte om hun persoonlijke competenties in te zetten en te ontplooien. Die uitdaging vormt het fundament onder de professionele leergemeenschap die het Comenius College wil zijn.

ICT  
"anywhere, anytime : (plaats- en tijdonafhankelijk leren”

ICT zal een belangrijke rol spelen in het onderwijs in de 21 eeuw. Niet alleen als een op zich staand onderdeel binnen het onderwijs, maar ook ter ondersteuning van de overige onderdelen van het onderwijs. Het belang van ICT in het onderwijs willen we niet zozeer zoeken in een reproductie van bestaand onderwijs in ICT ( de huidige manier van doceren ingeblikt in de computer) maar in de mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren via ICT.  Onze visie op ICT berust op de behoefte vanuit onderwijskundig perspectief. Belangrijk vinden we dat ICT binnen ons onderwijs  bijdraagt aan efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs waarin leerlingen uitgedaagd worden om actief te leren, met een duidelijk zicht op de functionaliteit van het leren en het geleerde (toepassingsperspectief).  Onderwijs, ondersteund door ICT, maakt een les alleen waardevoller indien dat een les meerwaarde biedt. Leerlingen waarderen het wanneer de leerkracht lesgeeft op de meest efficiënte en effectieve manier (authenticiteit).
“Technology will never replace teachers. However, teacher who know how to use technology effectively to help their students connect and collaborate together will replace those who do not”.(Sheryl Nussbaum-Beach)

Het Comenius College wil:

 • Een school zijn waarin de Christelijke identiteit zichtbaar en voelbaar is in de dagelijkse onderwijspraktijk
 • Een school zijn waar onderwijs leidend is voor de inrichting van de totale schoolorganisatie
 • Een school zijn waar de kwaliteit van de interactie tussen docent en leerling centraal staat
 • Een school zijn waar excellente prestaties geleverd worden door oog te hebben voor de veelheid aan talenten en mogelijkheden van leerlingen
 • Een school zijn waarbij bekwaamheid en bevlogenheid belangrijke ingrediënten zijn van het vakmanschap van haar medewerkers.
 • Een school zijn waar wederzijds vertrouwen, openheid en betrokkenheid vanzelfsprekend is.
 • Een school zijn waarin de mogelijkheden van ICT optimaal worden ingezet om het leren van leerlingen te ondersteunen

Schoolplan