CVO-reglement                                                                                         

Versie: 01112014 def.

 

Artikel 1           Grondslag onderwijs

Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de

missie van de vereniging en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Artikel 2           Vakken

Onderwijs wordt overeenkomstig de Wet Voortgezet Onderwijs gegeven in de voorge-

schreven verplichte en in de door de school aangeboden facultatieve vakken,

waaronder het vak godsdienst.

Artikel 3           Dagopening

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing

en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Artikel 4           Schooljaar

Het schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli.

Artikel 5           Vakanties

Voor vakanties buiten de jaarlijks vastgestelde vakantieperioden kan aan de

leerlingen geen toestemming gegeven worden.

Artikel 6           Toelating

De eisen van toelating tot de school worden vastgesteld door het bestuur met

inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel 7           Aangifte nieuwe leerlingen

1. De aangifte van nieuwe leerlingen vindt plaats bij de rector.

2. Indien een aspirant leerling op het moment van inschrijving minderjarig is,

zijn de school en de ouders/verzorgers partij bij de overeenkomst tot het

verstrekken van onderwijs door de school aan de betreffende leerling. Door

het door de ouders/verzorgers tekenen van het inschrijfformulier van de school

komt de overeenkomst tot stand.

De overeenkomst wordt, behoudens het bestaan van bijzondere omstandigheden

die zich verzetten tegen voortzetting daarvan, aan het eind van elk schooljaar

stilzwijgend verlengd.

3. Bij het door de leerling bereiken van meerderjarigheid gaat de overeenkomst

tussen de ouders/verzorgers tot het verstrekken van onderwijs aan de betreffende

leerling stilzwijgend over in een overeenkomst tussen de school en de

meerderjarige leerling, tenzij deze leerling daartegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

4. Wensen ouders of verzorgers van een minderjarige leerling deze minderjarige

leerling een volgend schooljaar de school niet meer te laten bezoeken, dan

dienen zij hiervan voor het begin van de zomervakantie mededeling te doen aan

de rector. Wenst een meerderjarige leerling een volgend schooljaar de school

niet meer te bezoeken, dan dient hij hiervan voor het begin van de zomervakantie

mededeling te doen aan de rector.

Artikel 8           Overzicht vorderingen

Tijdens het schooljaar wordt aan elke leerling ten minste tweemaal een overzicht

van de vorderingen uitgereikt, in de vorm van een rapport of een computeruitdraai.

Een rapport moet, met uitzondering van het eindrapport, zo spoedig mogelijk weer

worden ingeleverd.

In geval van een computeruitdraai dient een controlestrook te worden ingeleverd.

In beide gevallen dienen deze voor gezien te zijn ondertekend door één van de

ouders of verzorgers. Bij meerderjarige leerlingen kan deze ondertekening

desgewenst plaats vinden door de leerling zelf.

Artikel 9           Bevordering

Het al dan niet bevorderen van de leerlingen naar een hoger leerjaar vindt

plaats aan het einde van het schooljaar. Hiertoe brengt de lerarenvergadering

advies uit aan de rector die vervolgens een besluit neemt.

Artikel 10         Bevordering eerste leerjaar

Wanneer een leerling aan het einde van het eerste leerjaar niet bevorderd wordt

en naar het oordeel van de lerarenvergadering geacht wordt het onderwijs niet

met voldoende resultaat te kunnen volgen, kan de lerarenvergadering een advies

uitbrengen dat de leerling niet voor herplaatsing in het eerste leerjaar in

aanmerking komt. De rector neemt vervolgens een besluit.

Artikel 11         Examen

De leerlingen van de hogere leerjaren kunnen deelnemen aan het eindexamen,

dat in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en de bepalingen van

het examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting wordt afgenomen. 

Artikel 12         Aanwezigheid

De leerlingen zijn verplicht alle lessen volgens het voor hen geldende lesrooster te

volgen. Van de afwezigheid van een leerling wegens ziekte wordt aan de rector zo

spoedig mogelijk kennis gegeven. Voor afwezigheid van andere aard is toestemming

van de rector nodig.

Artikel 13         Gedrag

a. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich tijdens het onderwijs en de overige

activiteiten binnen en buiten het schoolgebouw gedragen overeenkomstig de vastgestelde

regels en met zorgvuldigheid ten aanzien van anderen en hun bezittingen.

Van hen wordt verwacht, dat zij door hun gedrag in en buiten de school de goede naam

van de school hoog zullen houden en helpen bevorderen.

b. De leerlingen zijn verplicht zich in en rond de school zodanig te gedragen dat de

veiligheid van henzelf en anderen niet in gevaar wordt gebracht. De rector kan

maatregelen treffen om deze veiligheid te waarborgen.

c. Alle wapens en hetgeen als wapen gebruikt kan worden, zijn op school verboden.

Artikel 14            Schorsing

De school kan uw zoon of dochter met opgave van redenen voor een periode van

ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan

de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan

de ouders, voogden of verzorgers bekendgemaakt.

De school stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één

dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.

Artikel 15            Verwijdering

De school kan besluiten tot definitieve verwijdering van uw zoon of dochter nadat

deze en, indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, ook de

ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden

gehoord.

Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling geschiedt slechts na

overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst.

Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere wijze de leerling

onderwijs zal kunnen volgen.

De school stelt de inspectie van een definitieve verwijdering schriftelijk en met

opgave van redenen in kennis.

Het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling wordt schriftelijk en met

opgave van redenen aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van 21 jaar

heeft bereikt, ook aan de ouders, voogden of verzorgers, bekendgemaakt, waarbij

tevens wordt vermeld dat binnen zes weken na bekendmaking van het besluit 

schriftelijk bezwaar gemaakt kan worden bij het bestuur van CVO,

postbus 2152, 3000 CD Rotterdam.

Het bestuur van CVO beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift,

doch niet eerder dan nadat de leerling en, indien de leerling nog niet de leeftijd van

18 jaar heeft bereikt, ook de ouders, voogden of verzorgers, in de gelegenheid zijn

gesteld, te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op het besluit

betrekking hebbende adviezen en rapporten.

Het bestuur van CVO kan de leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar

tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.

Artikel 16         Schade

De schade die door een leerling in of aan een schoolgebouw of aan de inventaris

van de school is toegebracht, wordt hersteld op kosten van hem die de schade

veroorzaakte. Voor beschadiging of diefstal van fietsen, kledingstukken, e.d. in en bij

de schoolgebouwen kan de school of de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 17         Gegevens

Wijzigingen in adres of andere belangrijke persoonsgegevens van een leerling

dienen zo spoedig mogelijk ter kennis van de rector te worden gebracht.

Artikel 18         Schoolboeken en leermiddelen

De leerlingen dienen in het bezit te zijn van de schoolboeken en verdere benodigdheden,

zoals aangegeven door de school. De rector kan verouderde boeken of andere

leermiddelen die niet aan de vastgestelde eisen voldoen, afkeuren.

Artikel 19         Leerlingenvereniging

De leerlingen mogen met toestemming van de rector een vereniging oprichten.

Het bestuur van deze vereniging houdt de rector geregeld op de hoogte van de gang

van zaken in deze vereniging. De rector heeft tevens de bevoegdheid om regelend

op te treden ten aanzien van het aantal te beleggen bijeenkomsten en om

programmapunten te wijzigen of te doen vervallen. Bij het optreden van deze vereniging

naar buiten wordt het programma aan de goedkeuring van de rector onderworpen.

Een dergelijke vereniging kan door de rector worden ontbonden, indien schoolbelangen

dit naar zijn oordeel gewenst maken.

Artikel 20         Toehoorder

De rector kan iemand toestemming geven de lessen in één of meer vakken als

toehoorder te volgen. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Ook op toehoorders zijn de artikelen 13, 14 en 15 van toepassing.

Artikel 21         Kosten

Aan de ouders, voogden of verzorgers, of indien zij meerderjarig zijn aan de leerlingen,

wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Artikel 22         Huisregels school

Naast dit schoolreglement, dat voor alle scholen van de Vereniging voor

Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving geldt, heeft iedere school

eigen huisregels, door de rector op te stellen.

Artikel 23         Overig

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.