Toelatingsprocedure

Plaatsing

Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing. Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling.
Voor plaatsing in de pre-havo aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.

Contactpersoon

Mevrouw B.Collee (bmcollee@comenius.nl ) en mevrouw J. van Kempen (jcvkempen@comenius.nl) zijn de contactpersonen voor u als ouder en voor de verwijzende basisscholen.

Overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs

De OverstapRoute. Koers VO is met ingang van schooljaar 2019-2020 verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo. https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/.De plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.
Heeft u nog vragen mail naar: cmc@comenius.nl

Bezwaarprocedure

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure: Tegen het plaatsingsbesluit in verband met de aanmelding voor leerwegondersteuning kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen. Dit doet u binnen veertien dagen na dagtekening van het schriftelijk besluit over de plaatsing van de plaatsingscommissie. Het adres van bezwarencommissie van het Comenius College is:

Comenius College
Bezwaar plaatsing vestiging….
postbus 797
2900 AT Capelle aan den IJssel.

Onderwijsconsulenten

Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan. Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl