Ouderraad

Wat is de ouderraad?
Het Comenius Beroepsonderwijs kent een ouderraad waarin ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren zitting hebben. De raad vergadert ca. zes keer per jaar. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor de ouders om achter de schermen van het schoolleven te kijken en voor de school om de stem van de ouders te horen.
 
Wat doet de ouderraad?
De school hecht veel waarde aan goede contacten met de ouders. Via de ouderraad betrekt de school de mening van ouders bij het bepalen van het beleid. Ook hoort de school via de ouderraad de zorgpunten die er bij ouders bestaan over de organisatie van het onderwijs. Hierbij worden bv. lesuitval besproken. De ouderraad organiseert één keer per jaar een thematische ouderavond. Ook geeft de ouderraad input aan de Medezeggenschapsraad. Verder helpt de ouderraad de school bij het uitvoeren van een 2 jaarlijkse enquête onder ouders en verzorgers.
 
Hoe communiceert de ouderraad met haar achterban?
De ouderraad heeft een besloten facebookgroep. Hierop post de ouderraad de terugkoppeling van vergaderingen en vraagt om feedback als voorbereiding op overleg met de school. Deze facebookgroep is géén officieel communicatiekanaal voor Comenius: hiervoor wordt u verwezen naar de website www.comenius.nl. Mocht u vragen hebben, stuur dan een mail naar: ouderraadcbc@comenius.nl
 
 
Wie zitten er in de ouderraad?
 
mw. M. v. Sasse van IJsselt (voorzitter)
mw. D. Hiwat
mw. D. Kruijswijk
mw. J. Tahitu

De school wordt vertegenwoordigd door:
Dhr. E. Cevik