Leerlingbegeleiding

Binnen de school kennen we de volgende begeleidingsstructuur.

De mentor
Elke leerling heeft een eigen mentor. Iedere mentor geeft zijn/haar klas meerdere lessen per week. Naast één of meerdere vakken geeft de mentor ook een mentorles en in leerjaar 1 ook nog een studieles. Je ziet je mentor dan ook meerdere uren in de week.

Bij de mentor kunnen de leerlingen terecht met hun persoonlijke vragen en problemen. Hij of zij probeert bovendien door een meer gerichte aandacht voor de mentorklas de onderlinge betrokkenheid en goede sfeer te bevorderen en hiermee de leerprestaties in gunstige zin te beïnvloeden.
De mentor is degene die de vorderingen en prestaties van de individuele leerlingen in het oog houdt en daarover informatie kan verschaffen.
Ouders hoeven niet te aarzelen om contact op te nemen met de mentor van hun zoon of dochter voor een wat langer gesprek. De mentor zal op zijn of haar beurt de ouders benaderen als dit noodzakelijk is. Een tijdig en goed samenspel tussen leerling, ouders en de school is immers van wezenlijk belang.


Studiebegeleiding

Op het gebied van de studiebegeleiding biedt onze vestiging:

 • mentorles
 • studieles leerjaar 1
 • extra begeleidingsuren voor vakken waar je wat meer moeite mee hebt. De lessen worden in het flexrooster gegeven aan het begin en einde van de dag
 • loopbaanoriëntatie
 • Rots & Water training tijdens de lessen LO in leerjaar 1
 • de mogelijkheid om op school huiswerk te maken
 • hulp van externe hulpverleners (indien nodig)

Verdere begeleiding

Bij de leerlingbegeleiding zijn verder nog betrokken:

 • de decanen, mevr. L.R. Vervoorn en mevr. F.S. Moor

 • de schoolverpleegkundige CJG, mevr. E. Lodder ; zij is te bereiken op 010-24 23 200

 • schoolmaatschappelijk werker, mevr. I. Kamaansing

 • Ondersteuningscoördinator: Dhr. J. Gillissen. De ondersteuningscoördinator is het eerste aanspreekpunt van het ondersteuningsteam binnen de school. Wanneer de vakdocent of mentor signaleert dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze leerling met toestemming van de ouders aangemeld bij de leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinator stuurt de aanmelding door naar de ondersteuningscoördinator. Hij kijkt welke ondersteuning passend is. Indien nodig werken we ook samen met buitenschoolse instanties. Dit is ook altijd in overleg met de ouders/verzorgers van de leerling.

 • de vertrouwenspersonen, mevr. J. v/d Graaf en dhr. E.A.G. Beyers

 • de leerjaarcoördinator:

Ieder leerjaar heeft een leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinator regelt veel leerlingzaken zoals onder andere de instroom van nieuwe leerlingen in het betreffende leerjaar, verhuizingen,

aanmeldingen op een andere school, contacten met de zorgcoördinator/de verzuimcoördinator/de teamleider over leerlingen, de dagelijkse gang van zaken op één van de lesdagen.

Leerjaarcoördinator klas 1: dhr. K.A. Otterspeer 

Leerjaarcoördinator klas 2: dhr. W. de Groot

Leerjaarcoördinator klas 3: mevr. K. de Graaf

Leerjaarcoördinator klas 4: mevr. C.R.J. James