FAQ – tto op het Comenius College

 1. Waar staan de letters tto voor?
  tweetalig onderwijs
   
 2. Wat is tto eigenlijk precies?
  Binnen het tto wordt in de onderbouw tenminste de helft van de lessen in het Engels gegeven. In de bovenbouw tto wordt naar het IB diploma toegewerkt door het vak Engels en vinden andere activiteiten plaats in het Engels. Leerlingen doen het Nederlandse havo of vwo examen in één van de vier profielen.
  Daarnaast zijn er binnen de lessen internationale accenten en is er een buitenlesprogramma met internationale oriëntatie.
   
 3. Is het tto altijd in het Engels?
  Bij de meeste tto-scholen in Nederland en ook bij het Comenius College, is dit inderdaad het geval.
  Er bestaan echter ook scholen waar een andere vreemde taal wordt gevoerd, bijvoorbeeld Duits.
  Bij iedere tto-school moet de doeltaal ook de voertaal zijn. Hiermee wordt bedoeld dat tijdens de lessen in andere vreemde talen, zoals Frans, Duits of Spaans bijvoorbeeld, er zoveel mogelijk in die taal moet worden gesproken.
   
 4. Wat is de meerwaarde van tto?
  Leerlingen verbreden hun horizon en leren uitstekend Engels. De maatschappij wordt steeds internationaler en vaak is Engels de voertaal.
  Bij zowel internationale studies als vervolgopleidingen in Nederland zijn de colleges, studieboeken en literatuur voor een groot deel in het Engels. Het volgen van tto heeft hierbij dus grote voordelen.
  Met de grondige kennis in de Engelse taal die wordt opgedaan door het tto sluit dit op al deze punten goed aan en is er zodoende een voorsprong ten opzichte van het regulier onderwijs.
   
 5. Op welk niveau wordt het tto aangeboden?
  Het tto wordt op havo en vwo-niveau aangeboden.
   
 6. Wat zijn de toelatingseisen?
  Een positief havo of vwo-advies van de basisschool.
   
 7. Hoe lang duurt de tto-opleiding?
  Net als het reguliere havo duurt de tto havo-opleiding 5 jaar en net als het reguliere vwo duurt de tto vwo-opleiding 6 jaar en het is onderdeel van het Nederlands onderwijs. De leerlingen doen ook gewoon het Nederlands eindexamen.
   
 8. Krijgen leerlingen voor het volgen van het tto een diploma?
  Aan het begin van het vierde leerjaar tto vwo sluiten de leerlingen de eerste fase van de tto-opleiding af met het CAE-examen: Cambridge Advanced Exam.
  De tto-leerlingen volgen in de leerjaren 5 en 6 een apart programma, het zogeheten International Baccalaureate (ofwel IB).
  Hiervoor kan tevens een diploma worden behaald. Wereldwijd staat dit programma garant voor een zeer hoge kwaliteit. Zie hiervoor ook de volgende site: http://www.ibo.org/
   
 9. Welke vakken worden er in het Engels gegeven?
  Dat verschilt per leerjaar en daarnaast is er onderscheid in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) en de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6).

  Voor de onderbouw is de volgende indeling gemaakt:
  De vakken die in ieder leerjaar in het Engels worden gegeven zijn:
  Engels
  History
  Geography
  Biology (alleen in tto vwo)
  Technology
  Mathematics
  Art & Design
  Music
  Physical Education

  Daarnaast worden in verschillende leerjaren de volgende vakken in het Engels aangeboden:
  Chemistry
  Economics
  Physics

  In de bovenbouw worden de volgende vakken in het Engels gegeven:
  CKV, ANW, maatschappijleer en godsdienst. Daarnaast zijn er extra uren voor Engels en wordt het profielwerkstuk in het Engels geschreven.
   
 10. Welke internationale activiteiten worden georganiseerd?
  Internationalisering is een belangrijke peiler van tweetalig onderwijs. De leerlingen doen mee aan Engelstalig improvisatietheater, brengen een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel en e-mailen met leerlingen uit andere landen. Zo verbeteren ze niet alleen hun Engels, maar ze krijgen ook een bredere kijk op de wereld!
  In de onderbouw gaan de leerlingen op buitenlande reis. In tto vwo  gaan de leerlingen in klas 1 en 2 met de klas naar Engeland. Daar worden allerlei excursies gedaan. Er staat onder andere een schoolbezoek op het programma. In leerjaar 3 gaan de leerlingen op uitwisseling naar een Europese stad.
  In tto 5 staat er een buitenlandse stage voor de leerlingen op het programma.
   
 11. Hoe wordt de kwaliteit van de tto-school getoetst?
  Het Nuffic dat het tto in Nederland stimuleert en coördineert, heeft een pakket van eisen ontwikkeld. Dit is de standaard waar alle tto-scholen aan moeten (gaan) voldoen.
  Daarnaast worden zowel het curriculum als de vakdocenten van de tto-lessen beoordeeld.
  Op basis van deze standaard vindt er een visitatie plaats en kan er na goedkeuring een officieel erkend “tto-school” logo worden gevoerd.
   
 12. Wat kost de tto-opleiding?

  Om een goede kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen worden er ook meer kosten gemaakt. Zo zijn er extra activiteiten en zijn aanvullende leermiddelen nodig. Een deel van deze extra kosten neemt de school voor haar rekening, maar ook aan ouders/ verzorgers van tto-leerlingen wordt, naast het schoolgeld wat door iedere leerling wordt betaald, een bijdrage gevraagd.

 13. Hebben de tto-scholen contact met elkaar?
  Ja, ze zijn verenigd in een landelijk netwerk waarin ze ervaringen uitwisselen en van elkaars deskundigheid gebruik maken. Daarnaast vindt er ook regionaal overleg plaats.