Leerlingbegeleiding en zorg

Op het Comenius College wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de begeleiding van uw zoon of dochter. Dit kan zijn op het gebied van studievaardigheden of op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Mentor

De mentor is het directe aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Bij problemen die thuis of op school spelen, is de mentor de eerste die ingelicht moet worden.
In overleg met de mentor wordt er vervolgens contact opgenomen met de leerjaarcoördinator.
Bij bepaalde problemen is er de mogelijkheid om binnen school extra begeleiding te krijgen. Ook is er de mogelijkheid om doorgestuurd te worden naar andere instanties buiten school.
De mentor ziet de klas naast de uren voor het vak nog twee uur in de week: één uur om met de klas te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden en één uur om te werken aan studievaardigheden.
Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen gedurende het jaar goed in de gaten gehouden worden.

Vertrouwenspersoon

Het kan weleens gebeuren dat een leerling zich bij zijn of haar mentor of bij een van de vakdocenten niet op zijn gemak voelt. Soms gebeuren er vervelende dingen in de klas of online waar een leerling liever niet mee naar de mentor gaat. Voor deze situatie zijn er vertrouwenspersonen op school. Deze vertrouwenspersonen zijn via e-mail benaderbaar om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen leerlingen altijd hun verhaal kwijt.

Schoolmaatschappelijk werk

Bij ons op school is regelmatig een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, die leerlingen begeleidt bij sociaal-emotionele problemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling niet goed in zijn vel zit vanwege problemen thuis of op school. Na een scheiding of na een overlijden in de familie vinden sommige kinderen het prettig om hier op school met iemand over te kunnen praten.

Remedial teaching

Leerlingen met dyslexie of een andere leerproblematiek worden in de eerste weken van het schooljaar uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt er besproken welke extra faciliteiten er beschikbaar zijn voor de leerling. De leerling krijgt hierop een dyslexiekaart, waarop deze faciliteiten beschreven staan. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd tijdens toetsen of het gebruik van luisterboeken.
De leerling kan vervolgens voor extra begeleiding van vakken die moeilijk zijn terecht bij het begeleidingsuur van de vakdocent.

Pestbeleid

Op het Comenius College doen we er alles aan om pesten te voorkomen. Tijdens het introductieprogramma wordt er aandacht besteed aan hoe je met elkaar om hoort te gaan. Ook heeft het Comenius en anti-pestprotocol. Deze is terug te vinden op het ouderportaal. Daarnaast gebruiken we een methode die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk groepsvorming in de klassen plaatsvindt en dat leerlingen gewend raken aan de verschillende persoonlijkheden in de klas. Deze methode heet mixed en fixed. Bij elke les waar de leerlingen binnenkomen, worden ze in een andere opstelling geplaatst. Op deze manier is het voor stille leerlingen niet lastig om een plekje naast een ander te verwerven, want ze worden door de docent op een plek neergezet. Deze methode zorgt ervoor dat de leerlingen iedereen in de klas leren kennen en dat er weinig groepsvorming is.

Heeft u nog vragen over de leerlingbegeleiding en zorg op het Comenius Lyceum Capelle? Neem dan gerust contact met ons op.