Het Flexrooster                                             

Wij werken sinds twee jaar met een 40/80 minutenrooster, aangevuld met maatwerkuren. Maatwerkuren zijn extra uren aan het begin of einde van de dag waar leerlingen bijvoorbeeld:
- huiswerk kunnen maken onder begeleiding van een docent;
- extra uitleg kunnen vragen aan een vakdocent;
- extra uitdaging kunnen krijgen voor een bepaald vak door de docent. 

Leerlingen kunnen zich via SOM inschrijven voor deze uren en kunnen elke drie weken nieuwe keuzes maken. Op deze manier kunnen onze leerlingen kiezen wat voor maatwerk zij nodig hebben. Deze keuzes zullen gemaakt worden in overleg met de mentor, vakdocent en ouders. Uiteraard zijn er regels verbonden aan deze uren en zullen er verschillende soorten maatwerkuren aangeboden worden. >meer informatie

UNESCO-school                                                                            

Sinds schooljaar 20-21 zijn wij een UNESCO-school.
Om invulling te geven aan de visie en kernwaarden van UNESCO staan vier thema's centraal in het onderwijs:

Vrede en mensenrechten: aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en rechten van het kind, en kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten.

Burgerschap: aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, zoals wettelijk verplicht gesteld voor alle scholen. Bij UNESCO-scholen gaat het naast lokaal burgerschap ook om wereldburgerschap, met daarbij aandacht voor de verantwoordelijkheid van wereldburgers en de rol van de Verenigde Naties.

Intercultureel leren: het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met aandacht voor de eigen identiteit, en voor de culturele, religieuze en etnische diversiteit op school en in de samenleving.
Duurzame ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Vier belangrijke pijlers van het UNESCO-onderwijs:

Leren weten: leerlingen leren over de wereld om hen heen en hoe de verschillende UNESCO-thema's een rol spelen, lokaal en internationaal.

Leren doen: leerlingen stimuleren zich in te zetten voor de wereld om hen heen door hen in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met het initiëren en organiseren van projecten, doen van onderzoek, en deelname aan discussie en debat.

Leren samenleven: het schoolklimaat verbeteren en teamgeest, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit propageren.

Leren zijn: ruimte voor eigen ontplooiing van leerlingen bieden en hen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en invulling geven aan hun verantwoordelijkheid als (wereld)burger.

Een UNESCO-school zorgt ervoor en faciliteert dat docenten (aspecten van) UNESCO-doelen en UNESCO-activiteiten in het schoolplan opnemen in hun onderwijsprogramma's. Het UNESCO-gedachtengoed is merkbaar in het schoolklimaat en in de omgangsvormen op school. Leerlingen kunnen op school ervaring opdoen met de kernwaarden van UNESCO als vreedzaam samenleven en democratisch burgerschap. De school faciliteert deelname van docenten aan het UNESCO-scholennetwerk. De school wordt driejaarlijks gevisiteerd en rapporteert jaarlijks in het UNESCO-scholennetwerk hoe de school de bevindingen van de visitatie in het schoolbeleid verwerkt.

Een UNESCO-school, wat doen wij al?

•Paarse vrijdag
•Projectweek duurzaamheid (en projectweek wereldburgerschap staat ook op de planning).
•Buitenlandreizen (Londen koppelen aan intercultureel leren)
•Versterkt Engels
•Tech+
•Excursies (o.a. Archeon met werelderfgoed/wereldburgerschap)
•Leprastichting
•Papier scheiden
•Oplaadbare baterijen
•Tappunt voor waterflesjes
•Warme truien dag
•Plastic flesjes met statiegeld inzamelen
•Amnesty International (Write for Rights)
 

Een UNESCO-school, wat kunnen wij bijvoorbeeld nog extra doen?


•VN jongeren commissie (Munesco)
•Bezoek aan werelderfgoed in eigen land
•Plastic inzamelen
•Emailproject Engels/Frans/Duits met andere Unescoscholen
•Nobel wedstrijd

De totstandkoming voor deze profilering is vanuit de werkgroep UNESCO gekomen. Hierin hebben een aantal docenten geparticipeerd en zij hebben onderzocht of dit een goede koers was voor de vestiging. Het UNESCO-profiel past naar het lijkt goed bij Comenius College Nieuwerkerk. Het UNESCO-gedachtegoed is in lijn met de kernwaarden van Comenius (rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en naastenliefde) zoals beschreven in het Schoolplan 2017- 2022 en passend bij de huidige invulling van de lessen en de activiteiten, die al worden georganiseerd.

Zonnepanelen op het dak van het Comenius College