Ondersteuning

 

Wanneer leerlingen meer ondersteuning nodig hebben, dan binnen de reguliere ondersteuning van de mentor valt, kan de ondersteuningscoördinator gevraagd worden om mee te denken. Dit loopt in eerste instantie via de mentor, in samenspraak met de leerjaarcoördinator.
De ondersteuningscoördinator zorgt er voor dat, wanneer de ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk in beeld zijn gebracht, de leerling de juiste begeleiding krijgt. De samenwerking en het wederzijdse contact tussen school, ouders en uiteraard de leerling zelf, zijn hierbij van groot belang.

We proberen waar mogelijk, eerst intern te zoeken naar de juiste begeleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ondersteuning van de begeleider passend onderwijs (BPO), de expertise van de schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werker en de remedial teacher. Als blijkt dat de ondersteuningsbehoeften verder gaan, dan hetgeen wij binnen school kunnen bieden, zal de ondersteuningscoördinator verder kijken en ouders en/of school adviseren in het zetten van de juiste stappen naar externe begeleiding.

Ook staat de ondersteuningscoördinator in goed contact met de betrokken gemeentes en leerplichtambtenaren.
De samenwerking tussen de gemeentes, leerplichtambtenaren en CCN wordt als prettig ervaren. De lijnen zijn kort en er wordt vanuit verschillende hoeken graag meegedacht om zo tot de juiste ondersteuning voor de leerling te komen.

Kortom, de ondersteuningscoördinator coördineert de samenwerking tussen meerdere partijen, onderhoudt contact met ouders en andere (externe) betrokkenen en adviseert en denkt mee waar nodig.

Zorg Advies Team (ZAT)

Meermaals per jaar komen interne en externe partijen met betrekking tot ondersteuning van leerlingen op CCN samen. Dit noemen we het ZAT.
De ondersteuningscoördinator is de voorzitter van het ZAT op CCN.

Tijdens dit overleg worden casussen (met goedkeuring van ouders/verzorgers) van leerlingen besproken, wanneer het wenselijk is dat er vanuit verschillende kanten (bijvoorbeeld vanuit het sociaal team/wijkteam, Leerplicht of consulent van het samenwerkingsverband) wordt meegedacht. 

 

 

 


mevrouw N.R.C. Hofland                                                      

nrchofland@comenius.nl