Mededeling over kledingrichtlijnen

oktober 2022

 

De leiding (en medewerkers) van het Comenius College Nieuwkerk is verrast door de mediabelangstelling voor het onderwerp kledingrichtlijnen voor leerlingen (en collega's), en wil(len) de context graag toelichten.
 

De aanleiding
De aanleiding voor de dialoog over kledingrichtlijnen was de passage die al jarenlang in de schoolgidsen staat over ‘de geldende normen van goede zeden en fatsoen’ voor de kleding van leerlingen. De directie van Comenius College Nieuwerkerk heeft het voortouw genomen en heeft geprobeerd de termen ‘goede zeden’ en ‘fatsoen’ te actualiseren. Daarvoor heeft ze overlegd met leerlingen in de leerlingenraad en ouders in de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. De uitkomst van deze gesprekken is te snel gedeeld met alle leerlingen en alle ouders, ook die van nieuwe brugklassers, via nieuwsbrieven.

Ouders en lokale media
Naar aanleiding van deze informatie in nieuwsbrieven hebben enkele ouders de school rechtstreeks vragen gesteld en een aantal lokale media heeft de te expliciete richtlijnen aangegrepen voor nieuwsberichten.
Dit heeft ertoe geleid dat de schooldirectie excuses heeft aangeboden aan leerlingen en ouders voor de onzorgvuldige informatieverstrekking. Dit is toegelicht aan leerlingen in de klassen en aan ouders op ouderavonden, en in nieuwsbrieven.

Begrip
Ook is de bedoeling van de geactualiseerde kledingrichtlijnen verhelderd aan leerlingen en ouders. Hiervoor hebben leerlingen en ouders begrip getoond. De schoolleiding van Comenius Nieuwerkerk heeft toegezegd de kledingrichtlijnen opnieuw te formuleren, zonder de té expliciete voorbeelden. Deze nieuwe versie is nog in de maak.

Inmiddels is de publiciteit hierover weer opgeleefd door een artikel in het AD Rotterdams Dagblad waaraan de school heeft meegewerkt, in de hoop dat de communicatiefout snel vergeten kon worden. 
Dit lijkt niet het geval te zijn.

Respect
De kern van de kledingrichtlijnen blijft dat leerlingen wordt gevraagd zich op een passende manier te kleden als ze naar school gaan, dat wil zeggen: op een manier waaruit respect blijkt voor zichzelf, voor anderen in de schoolomgeving en voor de bredere context van de maatschappij. Daarbinnen zijn leerlingen vrij in hun expressie van hun persoonlijkheid, lifestyle en gender.

Burgerschap
Het Comenius College ziet het geven van deze richtlijnen ook als voorbereiding op de maatschappij; met andere woorden: het is te beschouwen als een toepassing van het burgerschapsonderwijs. We willen ook in dit opzicht het beste uit leerlingen halen.
Niet voor niets is onze slogan: hoe ver kun jij komen?

Mark van Burgel | Eric Dekker

Schooldirecteur Comenius College Nieuwerkerk | algemeen directeur Comenius College

Capelle/Nieuwerkerk, 10 oktober 2022

« ga terug