Veiligheid


Het Comenius College is een gastvrije school waar jij je thuis voelt, waar respectvol met jou en anderen wordt omgegaan en waar je prettig maar ook veilig kunt werken en leren.Comenius College een veilige school

Gevoel van veligheid
Op het Comenius College staat de veiligheid hoog in het vaandel. Dat zie je ook terug in de uitkomsten van de tevredenheid enquêtes die wij jaarlijks onder onze leerlingen houden. De leerlingen geven onze school gemiddeld een 9,4 als het gaat om een gevoel van veiligheid.

(Anti) pestprotocol
Daarnaast heeft het Comenius College een eigen (anti) pestprotocol opgesteld. Dit protocol heeft als doel om alle betrokkenen, leerlingen, ouders, docenten en andere medewerkers van school, op de hoogte te brengen van alles wat de school wil en kan doen om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen. Het bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost.

Onze school is actief in het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als onacceptabel gedrag wordt beschouwd. Wij streven ernaar dat alle geledingen in de school samenwerken om de leerlingen en medewerkers een veilige plek in de school te bieden.
Ons (anti) pestprotocol is per school afgestemd en beschrijft o.a. wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt en waar leerlingen, ouders en medewerkers indien nodig terecht kunnen. Deze is voor alle ouders en leerlingen terug te vinden op het ouder- en leerlingportaal.