Medezeggenschap

Groeps-Medezeggenschapsraad
Het CVO kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), het Comenius College een (groeps)medezeggenschapsraad (groeps-MR) en met ingang van 2021-2022 wordt er binnen de medezeggenschap van Comenius gestart met deelraden per vestiging die gaan over het nieuwe beleid dat voor die desbetreffende vestiging geldt. Nieuw beleid voor meerdere en/of alle Comenius-vestigingen wordt voorgelegd aan de groeps-MR van Comenius. De Gemeenschappelijke MR (GMR) gaat over nieuw beleid voor alle CVO-vestigingen.

Waarom deelraden:
Al vele jaren is de Medezeggenschap in het Comenius College geregeld in de Comenius M(edezeggenschaps)R(aad), een orgaan waarin vertegenwoordigers van alle vestigingen en uit de verschillende geledingen overleg voerden met de directie over alle belangrijke beleidszaken van onze school.
Vooral omdat veel scholen zijn uitgegroeid tot scholengroepen met verschillende vestigingen bleek dit niet meer de ideale vorm. Er is toen een beweging ontstaan naar een constructie met duidelijker directe betrokkenheid en daardoor kortere lijnen: de vorming van een Deelraad (DR) per vestiging.
Binnen CVO was Comenius de enige school waar nog geen Deelraden waren. In het afgelopen schooljaar is er gesproken over het hoe, wat en waarom en per 1 augustus van dit schooljaar heeft elke vestiging van Comenius een eigen Deelraad, die inspraak heeft bij en invloed uitoefent op alle belangrijke beleidszaken van de vestiging. De Deelraad heeft ook een vertegenwoordiger in de ‘oude’ MR. Daar wordt het vestigingsoverstijgende beleid geagendeerd, besproken en getoetst.

Het is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad om advies of instemming te vragen bij een groot aantal wijzigingen van beleidszaken en de medezeggenschap moet met name op de gevolgen daarvan toezien. Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de verschillende raden. Wil je contact opnemen met de groeps-MR: MR@comenius.nl
De leden van de deelraden op de vestigingen zijn terug te vinden op de organisatie pagina's van de afzonderlijke Comenius scholen.

Leden Groeps-Medezeggenschap (groeps-MR):

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: dhr. H.A. Jansen (CLC)
Vice-voorzitter: dhr. M. Heukels (CCR)
Secretaris: dhr. J.J. Eijer (CBC)

Leden personeel (PMR):
Dhr. J.J. Eijer (CBC)
dhr. J. Koopmans (CBC)
........................... (CBC))
.......................... (CLC/CMC)
Dhr. A.A. Broer (CLC/CMC)
Dhr. H.A. Jansen (CLC/CMC)
Dhr. M. Kruijt  (CCN)
Dhr. M. Heukels  (CCR)
Dhr. T. van Lindert (CCK)
................................(Onderwijs Ondersteunend Personeel)

Leden leerlingen (LMR):
Tess Barbier
Djoulynson Klein Paste
Noah David
Iza Kemp
Contact opnemen: LMR@comenius.nl

Leden ouders (OMR):
CCK: dhr. V.A. Baljeu
CLC/CMC: mw. R.L. van Bruchem-Visser
CCN: vacature
CBC: vacature
CCR: vacature

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen? 
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!