Schoolplan

Het Comenius College: waar jij kunt zijn wie je bent en kunt worden wat je wilt.
Het schoolplan van het Comenius College vertaald naar een animatiefilm voor onze (toekomstige) leerlingen.

Ons  schoolplan :
Dit schoolplan is tot stand gekomen in nauw overleg met alle betrokkenen in de school. In de eerste plaats heeft een analyse plaatsgevonden van de doelen uit het schoolplan 2012-2017: welke doelen uit dat schoolplan zijn gehaald, welke zijn nog niet gehaald, maar moeten wel behouden blijven en welke nieuwe doelen zijn er? Aan de hand van de uitkomst van deze analyse zijn nieuwe doelen opgesteld. Deze nieuwe doelen zijn als bijlage opgenomen bij dit schoolplan. Ze vormden de basis voor de gesprekken met de onderwijsteams, de leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouders en het curatorium. Deze gesprekken hebben geleid tot waardevolle input voor het nieuwe schoolplan en hebben geholpen bij het verfijnen en aanscherpen van het beleid. Mede op basis van dit proces is dit schoolplan tot stand gekomen. Bijkomend voordeel is dat alle betrokkenen in de school op de hoogte waren van de koers in het nieuwe schoolplan, voordat dit document was vastgesteld. Sterker nog: er wordt vóór vaststelling al op diverse terreinen gewerkt aan het realiseren van de nieuwe doelen in het schoolplan.

Samen werken aan het beste onderwijs voor elke leerling.

Het schoolplan van het Comenius College