Plaatsingsprocedure van een nieuwe leerling met leerwegondersteuning.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn van de leerling met een ondersteuningsbehoefte zal de plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College binnen een termijn van zes of tien weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling. Onder de aanmeldingsgegevens verstaan we:

  1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de basisschool
  2. Een (kopie) identiteitskaart/paspoort en
  3. Voor leerlingen voor wie al vast staat dat leerwegondersteuning nodig is, levert u ook  het schooladviesformulier waarop de unieke code vermeld staat in. Dit formulier heeft u bij het adviesgesprek op de basisschool meegekregen.
  4. Voor deze leerlingen verzoeken wij u bovendien alle relevante en originele testgegevens over te dragen aan het Comenius College. In het belang van de leerlingen verwachten wij van ouders/verzorgers dat zij de relevante informatie voor de begeleiding en ondersteuning van de aangemelde leerling met ons delen.

Zodra de aanmeldingsgegevens van leerlingen met ondersteuningsbehoefte compleet zijn, ondertekent de plaatsingscommissie een verklaring van aanmelding en stuurt een kopie hiervan naar de ouders van de leerling. De start van de wettelijk voorgeschreven trajectplicht van zes weken wordt hierin vermeld.

Bij een besluit over plaatsing vergelijken we de ondersteuningsbehoefte zoals deze naar voren komt in het onderwijskundig rapport van de basisschool met onze mogelijkheden zoals beschreven in het ondersteuningsprofiel van de vestiging (zie de website www.koersvo.schoolprofielen.nl ). Op grond hiervan beoordeelt de plaatsingscommissie of de ondersteuningsbehoefte van de leerling past bij de onderwijs- en ondersteuningsaanpak van onze vestigingen.

Bij aanmeldingen van leerlingen zonder leerwegondersteuning voor wie in overleg met de basisschool volgens de plaatsingscommissie toch nader onderzocht moet worden of leerwegondersteuning nodig is, organiseert de vestiging van het Comenius College deze onderzoeken. U als ouder geeft daar in een toestemmingsverklaring uw goedkeuring aan. De plaatsingscommissie verstuurt in dit geval een inschrijvingsverklaring met vermelding van de start van de wettelijk voorgeschreven trajectplicht van tien weken en stuurt een kopie hiervan naar de ouders.